I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.facetaria.pl.
 2. Klient obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 3. Właścicielem Sklepu jest Pani Jowita Petrykowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PetryTrade Jowita Petrykowska, pod adresem Nieporęt (05-126), ul. Małołęcka 19, NIP: 6911375966, REGON: 142202311.

II. Definicje

 1. Cookies oznaczająinformacje wysyłane przez Sklep i zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, zasady działania Cookies dostępne są pod adresem: https://facetaria.pl/content/10-pliki-cookies
 2. Faktura Korygująca oznacza dokument wystawiany w przypadku, gdy po wystawieniu faktury VAT i wykonaniu Umowy sprzedaży, doszło do zmiany kwoty należnej i kwoty podatku.
 3. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 4. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami)
 5. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto oznacza zbiór danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy sprzedaży.
 7. Newsletter oznacza informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną.
 8. Polityka prywatności oznacza dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania Cookies. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://facetaria.pl/content/7-polityka-prywatnosci
 9. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczna, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca indywidulany oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Sklep oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.facetaria.pl
 13. Sprzedawca oznacza Panią Jowitę Petrykowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PetryTrade Jowita Petrykowska, pod adresem Nieporęt (05-126), ul. Małołęcka 19, NIP: 6911375966, REGON: 142202311.
 14. Towar lub Produkt oznacza rzecz ruchomą, którą Klient może nabyć w Sklepie.
 15. Treści oznaczają wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 16. Umowa oznacza zawartą na czas nieokreślony umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której Sprzedawca świadczy usługi na podstawie Regulaminu oraz z zachowaniem zasad wyrażonych w Polityce Prywatności.
 17. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę i Klienta, zgodnie z rozdziałem IV ust. 12 Regulaminu.
 18. Zakupy bez rejestracji oznacza usługę umożliwiającą dokonanie zakupu Towaru bez konieczności posiadania Konta w Sklepie.
 19. Zamówienie oznacza zamówienie Towaru przez Klienta zgodnie z rozdziałem IV ust. 10 Regulaminu. Zamówienie nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

III. Informacje ogólne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie.
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. W zakresie usług świadczonych na postawie Umowy, Sklep umożliwia Klientowi m.in.:

a) założenie i utrzymywanie konta Klienta;

b) korzystanie z usługi typu Newsletter;

c) korzystanie z funkcjonalności Sklepu;

d) zawieranie Umów sprzedaży w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie

e) przesyłanie wiadomości e- mail,

f) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

g) przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji, przebieg realizacji Zamówienia.

 1. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną na podstawie Umowy dostarczane są nieodpłatnie. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy lub Umowy sprzedaży. Po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa rozdziale X Regulaminu wygasa.

IV. Konto Klienta

 1. Klient może założyć Konto Klienta w Sklepie. Z chwilą rejestracji konto Klienta w Sklepie zawierana jest Umowa. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail i telefon komórkowy oraz wybiera hasło. Klient może też zapisać się na Newsletter. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Klient nie może umieszczać w Sklepie, ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.
 5. Klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:

a) które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;

b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych złośliwych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);

d) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a) Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 1. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte. Wypowiedzenie Umowy nie oznacza wypowiedzenia poszczególnych Umów sprzedaży Towarów.
 2. Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę w przypadku naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 1 roku.

V. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedawca świadczy usługi w ramach Umowy na podstawie Regulaminu oraz z zachowaniem zasad wyrażonych w Polityce Prywatności.
 2. Zamówienia mogą być składane:

a) za pośrednictwem interfejsu Sklepu poprzez formularz zamówieniowy;

b) w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie pod nr 600 388 443.

 1. Zamówienia złożone za pośrednictwem interfejsu Sklepu w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 2. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 a 16:00, chyba, że pojawi się inny komunikat na stronie głównej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega, że preferowaną formą składania Zamówień jest formularz zamówieniowy Sklepu. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości złożenia zamówienia telefonicznego w każdym czasie.
 4. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 5. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto lub dokonać Zakupu bez rejestracji.
 7. Do dokonania Zakupu bez rejestracji konieczne jest:

a) zaakceptowanie Regulaminu,

b) podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres email, numer telefonu komórkowego, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko oraz opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP w przypadku zakupu Towaru przez Przedsiębiorcę).

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa ofertę kupna Towarów wskazanych w Zamówieniu. Złożenie Zamówienia  pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po złożeniu oferty Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę oferty kupna. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty, informując Klienta o przyczynie odmowy. Jeżeli Klient dokonał wpłaty w celu opłacenia Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianie statusu zamówienia na "Zarejestrowane w DPD" lub "Zarejestrowane w Inpost". Otrzymanie wiadomości od Klienta ze statusem zamówienia "Zarejestrowane w Inpost" lub "Zarejestrowane w DPD" jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.
 4. Klient powinien otrzymać wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia - w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.
 5. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru podane są przy jego opisie.
 6. W przypadku niedostępności (lub niepełnej dostępności) towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 7. Realizacja Zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto Sprzedawcy - po zaksięgowaniu przedpłaty koncie bankowym Sprzedawcy,

b) w przypadku zamówień płatnych kanałem elektronicznym Tpay (Krajowy Integrator Płatności SA) lub Przelewy24 (PayPro SA) - po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od operatora płatności o pozytywnej autoryzacji transakcji,

c) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą lub portfelem elektronicznym - po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Tpay (Krajowy Integrator Płatności SA) lub Przelewy24 (PayPro SA) o pozytywnej autoryzacji transakcji,

d) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Uwaga: Moment autoryzacji karty debetowej lub kredytowej, portfela elektronicznego lub przelewu Klienta w kanale operatora płatności nie jest jednoznaczny z otrzymaniem przez Sprzedawcę od serwisu operatora płatności informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji. Czas trwania procedur weryfikacji realizowanych przez operatorów płatności są różne dla poszczególnych banków oraz form płatności i może trwać od kilku minut - dla większości transakcji - do kilku godzin (maksymalnie 8 godzin roboczych dla niektórych transakcji realizowanych przy pomocy kart kredytowych).

 1. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oferty kupna nie zostanie przez Klienta uregulowana płatność, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, a Zamówienie zostanie anulowane (nie dotyczy Zamówień, w stosunku, do których wybrano opcję płatności za pobraniem).
 2. Klient może zmienić swoje Zamówienie do momentu zakończenia kompletacji i pakowania towaru w magazynie sklepu oraz wystawienia listu przewozowego, pisząc na adres: kontakt@facetaria.pl.

VI. Sposoby płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:

a) przelewem na konto Sprzedawcy (niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Sprzedawcy i numer zamówienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);

b) płatność w kanale elektronicznym tzw. "błyskawiczny przelew" za pośrednictwem systemu płatniczego Tpay (Krajowy Integrator Płatności SA) lub Przelewy24 (PayPro SA) (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, ING, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie www.tpay.com i www.przelewy24.pl ;

c) płatność w kanale elektronicznym kartą płatniczą lub za pomocą elektronicznych usług/portfeli płatniczych (np. BLIK, Apple Pay, Google Pay) za pośrednictwem systemu płatniczego Tpay (Krajowy Integrator Płatności SA) lub Przelewy24 (PayPro SA) (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej lub aktywnych elektronicznych usług/portfeli płatniczych akceptowanych przez serwis tpay.com www.przelewy24.pl np. VISA, MasterCard, BLIK, Google Pay, Apple Pay i inne - pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych i elektronicznych usług/portfeli płatniczych dostępna jest na stronach www.przelewy24.pl).

d) za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik wybranego przewoźnika lub firmy kurierskiej. Ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych Towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 5 000 zł,

VII. Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 2. Podpis Klienta nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
 3. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego tj. wskaże nazwę firmy i numer NIP, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego kupującego jako Przedsiębiorcę. W przypadku braku podania numeru NIP zostanie wystawiony paragon fiskalny bez numeru NIP.
 4. W przypadku gdy Kupujący przy składaniu zamówienia nie podał nr NIP, Sprzedawca wystawi paragon fiskalny bez nr NIP. W tym wypadku Klient traci możliwość wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT do tego paragonu.
 5. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną przez kontakt ze Sprzedawcą.
 6. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją (w przypadku wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT), na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

VIII. Program lojalnościowy dla stałych klientów – konsumentów dokonujących zakupów w celach prywatnych.

 1. Dla stałych Klientów Sklep oferuje program lojalnościowy, który umożliwia dokonywanie zakupów z rabatem 5% na Produkty oferowane w Sklepie.
 2. W celu skorzystania z rabatu 5% należy spełnić (łącznie) poniższe wymagania:

a) założyć Konto w Sklepie;

b) zapisać się na usługę "Newsletter Facetaria.pl" podczas rejestracji Konta Klienta.

 1. Po spełnieniu powyższych 2 warunków podczas składania Zamówienia, Klientowi do składanego Zamówienia naliczony zostanie rabat 5% dla każdego zamawianego Produktu. W podsumowaniu zamówienia będą wyświetlone przekreślone ceny pierwotne (bez rabatu) i nowe ceny uwzględniające przyznany rabat 5%.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z programu lojalnościowego jest wykorzystanie interfejsu Sklepu do złożenia zamówienia, rabat nie jest udzielany przy zamówieniach składanych telefonicznie.
 3. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z oferowanego rabatu, to jest dokonania zakupów bez logowania na swoje Konto lub złożenia zamówienia telefonicznie, rabat nie jest naliczany.
 4. W żadnym przypadku rabat lojalnościowy 5% nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Rabatem lojalnościowym 5% nie są objęte koszty przesyłki.

IX. Program lojalnościowy dla stałych klientów biznesowych – dotyczy zakupów dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w celach handlowych. Nie dotyczy zakupów konsumenckich.

 1. Dla stałych Klientów, będących Przedsiębiorcami, dokonujących zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub zakupów hurtowych w celach handlowych, np. prowadzących salony fryzjerskie, Barbershops lub sprzedaż detaliczną kosmetyków i akcesoriów do męskiej pielęgnacji, Sklep oferuje stały rabat biznesowy 10%.
 2. Aby skorzystać z rabatu biznesowego 10% należy zarejestrować się w sklepie jako firma/prowadzący działalność gospodarczą w strefie „Fryzjera, Barbera i B2B” i zaczekać na kontakt zwrotny ze strony sprzedawcy. Po akceptacji nowego Klienta biznesowego sklep przydziela do danego konta biznesowego stały, indywidualny rabat 10% na każde zamówienie niezależnie od jego wartości.
 3. Rabat naliczany jest wyłącznie dla zamówień składanych on-line po zalogowaniu na swoje konto firmowe, rabat nie jest naliczany wstecznie ani dla zamówień składanych bez zakładania konta.
 4. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z oferowanego rabatu, to jest dokonania zakupów bez logowania na swoje konto lub złożenia zamówienia telefonicznie rabat nie jest naliczany.
 5. W żadnym przypadku rabat biznesowy 10% nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Rabatem biznesowym 10% nie są objęte koszty przesyłki.

X. Sposoby, koszt i czas dostawy

 1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) Usługa kurierska Inpost Paczkomaty 24/7 . Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane do paczkomatów  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

b)  Firma kurierska Inpost usługa krajowa "InPost Kurier Standard" - przesyłka opłacona z góry i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (przy czym uwzględnia się tylko dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Śledzenie przesyłek: https://inpost.pl/sledzenie-przesylek

c) Firma kurierska DPD usługa kurierska krajowa - przesyłka opłacona z góry i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Uwaga: Czasy dostawy podane powyżej to czasy orientacyjne, w których realizowana jest znacząca większość zamówień. Powyższe czasy mogą ulec wydłużeniu, jeśli na stronie głównej sklepu pojawi się komunikat o  zmianach powyższych terminów wysyłki.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia niektórych, wymienionych powyżej form dostawy w przypadku stwierdzenia problemów technicznych występujących po stronie firm przewozowych lub wystąpienia częstych przypadków opóźnienia doręczeń, zwłaszcza w okresach świątecznych i/lub wakacyjnych. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta na stronie "Czas, koszty i formy dostawy" o aktualnie dostępnych sposobach dostawy oraz przewidywanym czasie ich trwania.
 2. Przewidywany czas kompletacji opłaconego Zamówienia w magazynie sklepu to 2 dni robocze. Większość Zamówień zostaje skompletowana i jest gotowa do wysyłki w przeciągu 1 dnia roboczego. W dni robocze za wyjątkiem poniedziałków, zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 z reguły wysyłane są tego samego dnia roboczego, a opłacone po 12:00 - kolejnego roboczego. W niektórych okresach roku np. okresie wakacyjnym lub przedświątecznym czas kompletacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Powyższy orientacyjny czas kompletacji zamówienia może czasowo ulec zmianie, jeśli na stronie głównej sklepu pojawi się stosowny komunikat.
 3. Koszt wysyłki towaru na terenie Polski jest następujący:
 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 12,99 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" przedpłata - 14,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 15,99 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" pobranie - 16,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 18,99 zł.
 1. Sklep nalicza następujące rabaty na wysyłkę (na terenie Polski), w przypadku złożenia zamówienia za określoną kwotę zamówienia i wybrania określonej formy wysyłki. 

a) Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 130 a 199,99 zł wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" przedpłata - 14,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 15,99 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" pobranie - 16,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 18,99 zł.

b) Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 200 a 399,99 zł wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" przedpłata - 9,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 9,99 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" pobranie - 11,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 14,99 zł.

c) Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 400 a 599,99 zł wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" pobranie - 7,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 9,99 zł.

d) Koszt dostarczenia towaru o wartości powyżej 600 zł wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier InPost usługa "InPost Kurier Standard" pobranie - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 0 zł.
 1. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę (z wyłączeniem Przedsiębiorców indywidualnych), rabat na wysyłkę wskazany w ust. 5 powyżej jest anulowany. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty kosztów wysyłki za zamówione towary zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej. Przedsiębiorcy będzie przysługiwał rabat określony w ust. 5 powyżej, jeżeli cena Towarów, co do których nie złożył oświadczenia o odstąpieniu spełnia kryteria wskazane w ust. 5 powyżej.
 2. Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu nie jest dostarczany poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Niektóre Towary (np. duże opakowania szklane z płynami) mogą być wykluczone z pewnych form dostawy. Wtedy informacja o dostępnych formach dostawy znajduje się na karcie produktu.
 3. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Jeżeli podczas doręczenia Klient zauważy uszkodzenia mechaniczne paczki lub naruszenia firmowej taśmy na przesyłce, Klient ma prawo sprawdzić zawartość otrzymanej paczki. W takim przypadku zalecamy sporządzenie wspólnie z kurierem protokołu zawierającego: datę zdarzenia, krótki opis uszkodzeń oraz podpis Klienta oraz kuriera. W takim przypadku Klient może również odmówić przyjęcia uszkodzonej bądź niekompletnej paczki. W przypadku zastrzeżeń do stanu przesyłki odbieranej z paczkomatu należy zastosować się do instrukcji operatora Inpost Paczkomaty 24/7. W tym celu należy pozostawić nieotwartą przesyłkę i wypełnić polecenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w urządzeniu ponownie umieszcza paczkę w paczkomacie pozostawiając ją do dyspozycji operatora. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail odbiorcy, który jest zobowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. O zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować Sklep.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, z przyczyn niezależnych od Sklepu, w przypadku ponownego wysłania przez Sklep towaru, Klient ponosi koszty zwrotu przesyłki do nadawcy oraz ponownej wysyłki do Klienta zgodnie z ust. 4 powyżej. Koszt zwrotu towaru równy jest kosztowi wysyłki wskazanemu w ust. 4 powyżej. Ponowny rabat za wysyłkę, określony w ust. 5 powyżej nie jest przyznawany w przypadku ponownej wysyłki towaru do Klienta.

XI. Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@facetaria.pl lub w formie pisemnej, na adres do korespondencji Sprzedawcy: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta;

b) adres do korespondencji;

c) numer zamówienia (jeśli zostało złożone);

d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową;

e) określenie roszczenia;

f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.

 1. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. W razie konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Preferowaną przez Sprzedawcę firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Inpost Paczkomaty 24/7 (nadanie z Paczkomatu dogodnego dla klienta na adres magazynu Sklepu: Nieporęt, 05-126, ul. Jana Kazimierza 17.)

XII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcom indywidualnym, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Klient może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Sklepu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Sprzedawcy na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą lub firmą kurierską w trybie zwykłym, Sprzedawca o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Adres do zwrotów: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem albo Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca uprzejmie prosi, o ile to możliwe, o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia.
 2. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.
 4. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XIII. Prawa autorskie i ochrona baz danych

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.
 2. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.
 3. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.
 5. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.
 6. Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.facetaria.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Sprzedawca.

XIV. Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym:

a) odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.

b) odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.

c) Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 1. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorców indywidualnych) z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 4. Jeżeli Klientem jest Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi.

XV. Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 2. Polityka Prywatnościstanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

XVI. Kontakt

 1. Bieżąca obsługa Klienta dokonywana jest za pośrednictwem:

a) poczty e-mail: kontakt@facetaria.pl,

b) telefonu kontaktowego: 600 388 443. 

c) korespondencji pocztowej pod adresem: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.

XVII. Newsletter 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce Konta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę. 
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje dane i Newsletter” swojego Konta lub w przypadku braku posiadania Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści (stopce) każdego Newslettera. Możliwe jest też przesłanie dyspozycji rezygnacji z Newslettera na adres email Sprzedawcy.

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 roku.
 2. Zarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin oraz Politykę Prywatności Facetaria.pl przed zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa ze standardowymi ustawieniami i  zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane aktualne wersje przeglądarek: Microsoft Edge; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania Sklepu na starszych wersjach przeglądarek oraz  przeglądarkach, na których zostały zmodyfikowane ustawienia standardowe.
 5. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub (w przypadku usługi Newsletter) odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Klienta.
 6. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Sprzedawcę - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta.
 7. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klientów obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca zapewnia Klientom dostęp do aktualnej informacji o: a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
 • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d) Klient może skorzystać z platformy internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://facetaria.pl/ w zakładce „Regulamin”.
 3. Zmiana regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie modyfikują ich treści i warunków.