Polityka Prywatności

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”).W związku ze zmianami, które wprowadza Rozporządzenie RODO, aktualizacji wymagała niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”). Polityka Prywatności przedstawia zasady, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”):

Jowita Petrykowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PetryTrade Jowita Petrykowska z siedzibą w miejscowości Nieporęt (05-126), przy ul. Małołęckiej 19, posiadająca NIP: 6911375966, REGON: 142202311, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (adres e-mail: kontakt@facetaria.pl, telefon kontaktowy: 600 388 443) – dalej jako: „Administrator” – przetwarza dane osobowe użytkowników sklepu internetowego działającego pod adresem www.facetaria.pl (dalej jako: „Sklep”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”):

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie, natomiast wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa (m.in. Administrator stosuje bezpieczny protokół SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji Danych w sieci Internet).
  3. Każdy Użytkownik korzystając z usług oraz funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu lub korzystający ze Sklepu bez korzystania z usług oraz funkcjonalności, o których mowa powyżej (dalej jako: „Użytkownik”) powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Sklepu, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

Zakres Danych zbieranych przez Administratora

Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane  Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając ze Sklepu tj. w szczególności:

1)       Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Sklepu, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Sklepu (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, dane teleadresowe: nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, numer faksu) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Sklepu udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);

2)       Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies).

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Sklepu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz jego dane kontaktowe:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie:

Robert Petrykowski

Adres email: rp@facetaria.pl

Adres korespondencji: PetryTrade Jowita Petrykowska, 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 17

Tel. 600 388 443 (kontakt w dni robocze w godz. 9:00-15:00)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą, z którą każdy Użytkownik może kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Cel przetwarzania Danych

Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

1)       umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Sklepu (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy);

2)       realizacja umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu lub Umowy (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy);

3)       odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do wykonania Umowy),

4)       wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora);

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

1)     podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in:

a. firmom kurierskim i przewoźnikom -  dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy zamówienia;

b. firmom obsługującym płatności online - dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do obsługi płatności online;

c. dostawcom usług księgowych, oprogramowania i usług informatycznych - dane mogą być udostępniane przez Administratora wybranemu dostawcy, działającemu na zlecenie Administratora, jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności;

d. firmie Edrone Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków:
    – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
    – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone;

e. dostawcom ankiet opiniujących (w przypadku, gdy Użytkownik zgodził się na wyrażenie opinii) - dane przekazywane zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;

2)     podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

1)     prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;

2)     prawo do żądania sprostowania Danych;

3)     prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:

a. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;

d. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;

4)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

5)    prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;

6)    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);

7)    prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi).

 

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez:

1)       wysłanie wiadomości email na adres kontakt@facetaria.pl lub rp@facetaria.pl  informującą o wycofaniu zgody na przetwarzanie Danych;

2)       poprzez formularz kontaktowy w zakładce Moje konto/Moje dane osobowe w przypadku posiadania konta w sklepie;

3)       poprzez wysłanie pisma informującego o wycofaniu zgody na przetwarzanie Danych na adres: PetryTrade Jowita Petrykowska, 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 17;

4)       telefonicznie (w przypadku, jeśli kontakt telefoniczny był jedyną formą kontaktu ze sklepem);

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Użytkownik korzystający ze Sklepu (niezależnie od korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu) przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że:

1)       podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator;

2)       Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie plików typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Sklepu;

3)       ograniczenie lub zabronienie pojawiania się plików typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może negatywnie wpłynąć na korzystanie ze Sklepu;

4)       Sprzedawca może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby podjęcia działań prawnych, wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia naruszeń, czy też zgłoszenia reklamacyjne.

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, telefon, smartfon, tablet). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.

Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie i skorzystanie z wszystkich funkcjonalności oraz usług Sklepu, w tym umożliwienie wkładania do i zapamiętywania towarów w koszyku, rozpoznawanie zarejestrowanych Użytkowników. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa. Pliki cookies pozwalają Administratorowi analizować anonimowe statystyki dotyczące np. liczby odwiedzin strony, długości odwiedzin i źródeł odwiedzin.

Obejrzenie zawartości plików cookies zapisanych na dysku jest możliwe przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Rodzaje plików cookies, cele i sposoby ich użycia w Sklepie

1)       Pliki cookies sesji –  to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej Sklepu, są one obowiązkowe dla poprawnego działania Sklepu i poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu.

2)       Pliki cookies trwałe – są wykorzystywane w celu zwiększenia funkcjonalności Sklepu dla Użytkownika lub gromadzenia anonimowych danych statystycznych. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce Użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez Użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do Sklepu przy każdych odwiedzinach Sklepu. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi” (ang. tracking cookies). W naszym Sklepie używamy stałych cookie w poniższych celach:

  1. Koszyk – jeśli Użytkownik korzysta z „koszyka” w Sklepie, cookie zapisze informacje o towarach w koszyku; jeśli Użytkownik nie dokończy zakupów i powróci do Sklepu za jakiś czas, Sklep użyje cookie, aby odtworzyć zawartość tego koszyka, po to aby nie było konieczne ponowne przechodzenie przez cały proces zakupów;
  2. Rozpoznawanie Użytkownika Sklepu – jeśli Użytkownik jest zalogowany w Sklepie i opuści go na jakiś okres czasu, po czym ponownie wejdzie do Sklepu, plik cookie umożliwi identyfikację Użytkownika bez konieczności jego ponownego logowania;
  3. Informacje o ruchu w Sklepie –  tego typu cookie jest używane do dostarczania Administratorowi ważnych, anonimowych informacji o ruchu w Sklepie oraz sposobie ich użycia przez odwiedzających (przykładem raportu z tego typu danymi jest np. dzienna liczba odwiedzin Sklepu); do zbierania tych danych używamy narzędzia Google Analytics –  informacja dotycząca obsługi plików cookies przez to narzędzie zanjduje się na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z kodów śledzenia edrone dostarczanych prze firmę Edrone Sp. z o.o. (ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków), w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone

Usuwanie i blokada plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.

UWAGA: Użytkownik w każdym momencie może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu. Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji "pomoc" w swojej przeglądarce lub korzystając z poniższych linków:

1)       Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

2)       Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

3)       Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

4)       Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

5)       Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Blokada plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Niedokonanie zmiany ustawień w przeglądarce w zakresie plików cookies oznacza, że mogą być one zamieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator może przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.